ขิงช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด

การทดลองแบบ prospective, double blind, randomized ในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกที่เข้ารับเคมีบำบัดด้วยยา cisplatin และ doxorubicin จำนวน 60 รอบ (การได้รับเคมีบำบัด 1 ครั้ง คือ 1 รอบ) ถูกสุ่มให้รับประทานแคปซูลขิงผงหรือยาหลอกร่วมกับการให้ยาต้านการอาเจียน ondensetron และ dexamethasone ในวันที่ 1-3 ของการทำเคมีบำบัด ปริมาณของขิงที่ได้รับขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยที่มีน้ำหนัก 20-40 กก. จะได้รับขิงผงแคปซูลที่มีขิง 167 มก./แคปซูล วันละ 6 แคปซูล (รวม 1 ก./วัน) และผู้ป่วยที่น้ำหนัก 40-60 กก. จะได้รับขิงผงแคปซูลขิง 400 มก./แคปซูล วันละ 5 แคปซูล (รวม 2 ก./วัน) และแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง คือ ในชั่วโมงที่ 1, 3 และ 8 หลังการได้รับเคมีบำบัด ผลการศึกษาพบว่าการรับประทานขิงผงช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนทั้งชนิดเฉียบพลัน (acute CINV) และชนิดล่าช้า (delayed CINV) ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยอาการคลื่นไส้แบบเฉียบพลันในกลุ่มควบคุมพบ 93.3% (28/30 รอบ) กลุ่มที่รับประทานขิงพบ 55.6% (15/27 รอบ) (P=0.003) อาการอาเจียนแบบเฉียบพลันในกลุ่มควบคุมพบ 76.7% (23/30 รอบ) กลุ่มที่รับประทานขิงพบ 33.33% (9/27 รอบ) (P =0.002) อาการคลื่นไส้แบบล่าช้า พบในกลุ่มควบคุม 73.3% (22/30 รอบ) กลุ่มที่รับประทานขิง 25.9% (7/27 รอบ) (P<0.001) และอาการอาเจียนแบบล่าช้า พบในกลุ่มควบคุม 46.67% (14/30 รอบ) กลุ่มที่รับประทานขิง 14.81% (4/27 รอบ) (P=0.022) แสดงให้เห็นว่าการรับประทานขิงผงร่วมกับการให้ยา ondensetron และ dexamethasone ช่วยความลดความรุนแรงของอาการคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัดได้

Pediatr Blood Cancer 2010; doi: 10.1002/pbc.22778