การทำงานร่วมกันระหว่างน้ำมันจากเมล็ดป่านและยาต้านมะเร็ง trastuzumab ในโรคมะเร็งเต้านม

น้ำมันจากเมล็ดป่านมีกรดไขมันจำนวนมากซึ่งนิยมใช้บริโภคในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ซึ่งหากเป็นยาแผนปัจจุบันใช้ยา trastuzumab ในการรักษามะเร็งเต้านม การศึกษาในครั้งนี้ต้องการดูความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมันจากเมล็ดป่านและยา trastuzumab โดยศึกษาในหนูเม้าส์ที่เหนี่ยวนำให้เกิดก้อนเนื้องอกที่เต้านม แบ่งหนูเม้าส์ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 และ 3 ได้รับยาต้านมะเร็งเต้านม trastuzumab ขนาด 2.5 และ 5 มก./กก. ฉีดเข้าทางช่องท้องสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หลังจากที่ฉีดยา trastuzumab ขนาด 5 และ 10 มก./กก. เข้าไปก่อน ตามลำดับ และให้กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 4 และ 5 ได้รับยาต้านมะเร็งเต้านม trastuzumab ขนาด 2.5 และ 5 มก./กก. ฉีดเข้าทางช่องท้องสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หลังจากที่ฉีดยา trastuzumab ขนาด 5 และ 10 มก./กก. เข้าไปก่อนตามลำดับ และให้กินอาหารที่น้ำมันเมล็ดป่านเป็นส่วนผสมขนาด 80 กรัม/กก. ของอาหาร (8% ต่อน้ำหนักของอาหาร)นาน 4 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มควบคุมก้อนเนื้องอกโตขึ้น 187% เมื่อเทียบกับเริ่มการศึกษา กลุ่มที่ได้รับยาต้านมะเร็งเต้านม trastuzumab ขนาด 2.5 มก./กก. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของก้อนเนื้องอก ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับยาต้านมะเร็ง trastuzumab ขนาด 5 มก./กก. และกลุ่มที่ได้รับได้รับยาต้านมะเร็งเต้านม trastuzumab ขนาด 2.5 และ 5 มก./กก. และกินอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำมันจากเมล็ดป่าน ก้อนเนื้องอกลดลง 75%, 89% และ 84% ตามลำดับ 2 สัปดาห์หลังการหยุดให้ยา trastuzumab แต่ยังให้กินอาหารในแต่ละกลุ่มเหมือนเดิม พบว่าขนาดของก้อนเนื้องอกในกลุ่มที่ได้รับยา trastuzumab ขนาด 2.5 มก./กก. และกินอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำมันจากเมล็ดป่านลดลงต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับยาต้านมะเร็งเต้านม trastuzumab 2.5 มก./กก. แต่กินอาหารปกติถึง 87% และไม่มีความแตกต่างกับกลุ่มที่ได้รับยาต้านมะเร็งเต้านม trastuzumab ขนาด 5 มก./กก. ไม่ว่ากินหรือไม่กินอาหารที่มีน้ำมันจากเมล็ดป่าน นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มที่ได้รับยาต้านมะเร็งเต้านม trastuzumab ขนาด 2.5 มก./กก. และกินอาหารที่น้ำมันเมล็ดป่านเป็นส่วนผสมยังสามารถลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง และทำให้เซลล์มะเร็งตายได้ดีกว่าการได้รับยา trastuzumab ขนาด 2.5 มก./กก. แต่เพียงอย่างเดียวและให้ผลใกล้เคียงกับกลุ่มที่ได้รับยาต้านมะเร็งเต้านม trastuzumab ขนาด 5 มก./กก. ทั้งกินและไม่กินอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดป่าน จากการศึกษาในครังนี้สรุปได้ว่าการให้ยาต้านมะเร็งเต้านม trastuzumab ขนาด 2.5 มก./กก. ร่วมกับอาหารที่มีน้ำมันจากเมล็ดป่านเป็นส่วนผสมสามารถลดขนาดก้อนเนื้องอกมะเร็งเต้านม การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง และทำให้เซลล์มะเร็งตายได้ดีกว่าที่จะใช้ยา trastuzumab แต่เพียงอย่างเดียว และได้ผลดีพอๆ กับการใช้ยา trastuzumab ในขนาด 5 มก./กก. ร่วมกับอาหารที่มีน้ำมันจากเมล็ดป่านเป็นส่วนผสม

Food and Chemical Toxicology 2010;48:2223-6.