ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดน้ำจากใบอ้อย

สารสกัดน้ำจากใบอ้อย ความเข้มข้น 1 - 10 มก./แผ่น มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ในเชื้อ Salmonella typhimurium  TA98 และ TA100 ที่เหนี่ยวนำด้วยสารก่อกลายพันธุ์ benzo[a]-pyrene และ N-methyl-N′-nitrosoguanidine ได้ สารสกัดที่ความเข้มข้น 0.05 - 0.4 มก./มล. มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เมื่อวัดโดยดูจากการจับอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์ (superoxide) และไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) ความสามารถในการรีดิวซ์ (reducing power) ของสารสกัด และการต้านการเกิด lipid peroxidation ในไลโปโซมที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย Fe3+/H2O2 นอก จากนี้สารสกัด ความเข้มข้น 0.1 - 0.8 มก./มล. ยังมีผลยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ในเซลล์ macrophage RAW 264.7 ที่ถูกระตุ้นด้วย lipopolysaccharide ได้ จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีพบสารสำคัญ คือ สารกลุ่ม โพลีฟีนอลิก ได้แก่ กรดคาเฟอิค กรดเฟรูลิก อะพิจีนิน และไวเทซิน สรุปได้ว่าสารสกัดน้ำจากใบอ้อยมีฤทธิ์ในการต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านการอักเสบ และต้านอนุมูลอิสระได้

Food Chemistry 2010;124:495-500.