สารซาโปนินจากชั่งชิกสามารถลดการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดโลหิตแดงในกระต่ายที่เหนี่ยวนำด้วยยา zymosan

การศึกษาในกระต่าย 40 ตัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 10 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมปกติที่ให้กินอาหารปกติและฉีดสารพาราฟินขนาด 2 มล./กก. เข้าทางช่องท้องทุกๆ 2 วัน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ให้กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงและฉีดสารพาราฟินขนาด 2 มล./กก. เข้าทางช่องท้องทุกๆ 2 วัน กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ให้กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงและฉีดยา zymosan (ยาที่ทำให้เกิดการอักเสบ) ขนาด 10 มก./กก. เข้าทางช่องท้องทุกๆ 2 วัน กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มที่ให้กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงและฉีดยา zymosan (ยาที่ทำให้เกิดการอักเสบ) ขนาด 10 มก./กก. เข้าทางช่องท้องทุกๆ 2 วัน และป้อนสารซาโปนินจากชั่งชิก ขนาด 120 มก./กก. ทางสายยางสู่กระเพาะอาหาร นาน 8 สัปดาห์ พบว่าสารซาโปนินจากชั่งชิกสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอลชนิด LDL (low density lipoprotein) สารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ (interleukin-6 และ C-reactive protein) และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL (High density lipoprotein) ในเลือดได้เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ zymosan ยกเว้นระดับไตรกลีเซอไรด์ที่สัปดาห์ที่ 2 นอกจากนี้ยังพบว่าสารซาโปนินจากชั่งชิกสามารถลดระดับการแสดงออกของโปรตีนที่ใช้ในการสร้าง monocyte chemoattacttant protein 1 และ nuclear factor kappa-B/p65 ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดการอักเสบ ในผนังหลอดเลือดแดง หลัง 8 สัปดาห์ของการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ zymosan จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าสารซาโปนินจากชั่งชิกสามารถลดการเกิดการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดแดงโดยออกฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบและลดระดับไขมันในเลือด

Biol Pharm Bull 2010;33(8):1324-30.