ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรต่อโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น

การทดลองทางคลินิกแบบ randomized, double blind placebo controlled เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของยา KalmColdTM ซึ่งเป็นสารสกัดเมทานอลจากใบฟ้าทะลายโจร ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น (Uncomplicated upper respiratory tract infection (URTI)) จำนวน 223 ราย เป็นชาย 143 ราย และเป็นหญิง 80 ราย อายุระหว่าง 18 - 60 ปี โดยให้ได้รับ KalmColdTM ขนาด 200 มก./วัน (รับประทานครั้งละ 100 มก. หลังอาหารเช้า - เย็น) เป็นเวลา 5 วัน พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยา KalmColdTM มีอาการโดยรวมดีขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ทั้งอาการไอ เสมหะ น้ำมักไหล ปวดศีรษะ ไข้ เจ็บคอ เมื่อยล้า และอาการนอนหลับดีขึ้น

Phytomedicine 2010;17:178 – 85.