ฤทธิ์ขับปัสสาวะของสมุนไพรต่างๆ

จากการทดลองฤทธิ์ขับปัสสาวะของสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ สับปะรด ( Ananas comosus (L.) Merr. ) มะละกอ ( Carica papaya Linn. ) หญ้าคา ( Imperata cylindrica (L.) Raeusch.) มะเฟือง ( Averrhoa carambola Linn. ) หญ้าแห้วหมู ( Cyperus rotundus Linn. ) พบว่าเมื่อให้หนูกินสารสกัดน้ำจากรากสับปะรด และมะละกอในขนาดเทียบเท่ากับสมุนไพรแห้ง 10 g/kg จะทำให้ปริมาณปัสสาวะเพิ่มขึ้นคิดเป็น 79% และ 74% ตามลำดับเมื่อเทียบกับยา hydrochlorothiazide ในขนาด10mg/kg ปริมาณอิเลคโทรไลต์ในปัสสาวะเหมือนกับเมื่อได้รับยา hydrochlorothiazide กลไกในการออกฤทธิ์ของมะละกออาจเป็นผลจากปริมาณเกลือที่พบมากในสารสกัด ส่วนสับปะรดเป็นผลจากฤทธิ์ของสมุนไพร ขณะที่เหง้าหญ้าคายับยั้งการขับปัสสาวะ ส่วนเหง้าหญ้าแห้วหมูและลำต้นมะเฟืองไม่มีผลต่อปริมาณปัสสาวะเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม

J Ethnopharmacol 2001 ; 75 : 185-90