ฤทธิ์ต้านการอักเสบของมะกล่ำตาหนู

จากการทดลองในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณหูด้วย croton oil พบว่าสาร triterpenoid saponin 2 ชนิด ซึ่งแยกได้จากส่วนเหนือดินของมะกล่ำตาหนู ( Abrus precatorius Linn. ) แสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบ และอนุพันธ์อะซิเตตของสารทั้ง 2 ชนิดออกฤทธิ์ได้แรงกว่า

Phytomedicine 2001 ; 8(1) : 24-27