การศึกษาและพัฒนาลูกอมสารสกัดหญ้าดอกขาวเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่

การศึกษาพัฒนาลูกอมที่มีส่วนประกอบของสารสกัดหญ้าดอกขาว (หญ้าละออง) ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกอัดโดยตรงหรือการทำแกรนูลเปียก โดยทำการศึกษาชนิดและปริมาณของสารปรุงแต่งในตำรับ รวมทั้งการทดสอบความแข็ง ความกร่อน ความแปรปรวนของน้ำหนัก การปลดปล่อยสารสกัดหญ้าดอกขาวจากลูกอม และการประเมินความพึงพอใจด้านกลิ่น รสชาติ ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์โดยอาสาสมัครที่สูบบุหรี่ ในตำรับประกอบด้วย สารสกัดหญ้าดอกขาว (เตรียมโดยการแช่ผงสมุนไพรในน้ำ และนำสารละลายไปให้เป็นของแข็งโดยเครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (freeze dry)) แล็กโทส ซูโครส แมนนิทอล (สารเพิ่มปริมาณและให้รสหวาน) แอสพาร์เทม (สารให้ความหวาน) น้ำมันสะระแหน่ (สารแต่งกลิ่น) จากการศึกษาพบว่าการเตรียมลูกอมโดยวิธีแกรนูลเปียกมีความเหมาะสมมากกว่าการตอกอัดโดยตรง โดยเฉพาะการเตรียมแกรนูลโดยละลายสารสกัดหญ้าดอกขาวในสารยึดเกาะ เนื่องจากสารสกัดหญ้าดอกขาวอยู่ในสภาพสารละลาย จึงได้ลูกอมที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดีและสม่ำเสมอกว่า ผลการศึกษาการปลดปล่อยตัวยาพบว่าสารสำคัญจากสารสกัดหญ้าดอกขาวถูกปลดปล่อยหมดภายในเวลา 30 นาที โดยเม็ดยาเกิดการกร่อนและละลายอย่างช้าๆ โดยไม่แตกตัว และจากการประเมินความพึงพอใจด้านรสชาติ กลิ่น ลักษณะภายนอกของลูกอมสารสกัดหญ้าดอกขาวโดยอาสาสมัครที่สูบบุหรี่พบว่า อาสาสมัครมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และให้ผลตอบรับดีกว่าการรับประทานในรูปแบบชาชง เนื่องจากรับประทานได้ง่ายและพกพาสะดวก แสดงให้เห็นว่าลูกอมสารสกัดหญ้าดอกขาวมีแนวโน้มที่ดีในการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่ได้

Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 2010; 8(2):69