ฤทธิ์ต้านการอักเสบ บรรเทาปวด และผลต่อระบบประสาทจากเหง้าของข่าเล็ก

สารสกัด 80% เอทานอลของเหง้าข่าเล็ก (Alpinia officinarum  ) เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังในหนูแรท โดยในกลุ่มที่ทดสอบการอักเสบแบบเฉียบพลัน หนูแรทจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยการฉีดสาร carrageenan เข้าใต้ผิวหนังบริเวณอุ้งเท้าด้านหลัง ในขณะที่หนูกลุ่มที่ทดสอบการอักเสบแบบเรื้อรัง หนูแรทจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยการฉีด complete Freund's adjuvant (CFA) เข้าใต้ผิวหนังบริเวณอุ้งเท้าด้านหลัง จากนั้นจึงให้สารสกัดจากเหง้าข่าเล็กโดยการป้อนเข้าทางปาก พบว่าสารสกัด 80% เอทานอล มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยสามารถลดอาการบวมที่เกิดจากสารcarrageenan และ CFA นอกจากนี้ ส่วนสกัดเอทิวอะซิเตทจากสารสกัดดังกล่าวยังยับยั้งการสร้าง nitric oxide (NO) ในเซลล์ RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย lipopolysaccharide (LPS) และมีฤทธิ์ต้านความผิดปกติในระบบประสาทโดยมีผลลด c-Fos protein ในสมองส่วน hippocampus ของหนูแรทที่ถูกกระตุ้นด้วย CFA ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหง้าของข่าเล็กมีฤทธิ์ต้านการอักเสบทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง

J Ethnopharmacol 2009;126(2):258 – 64