ผลของสาร Δ9-Tetrahydrocannabinol และ Cannabidiol จากกัญชา กับผลต่อระบบประสาทและอาการวิตกกังวล

สาร Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) และ cannabidiol (CBD) เป็นสารสำคัญในกัญชา (Cannabis sativa  ) มีผลต่อระบบประสาท โดยมีรายงานว่าสารดังกล่าวสามารถรักษาอาการวิตกกังวลได้ แต่ยังไม่ทราบกลไก การทดสอบทางคลินิกแบบ double-blind, randomized, placebo-controlled ในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 15 คน ซึ่งเคยใช้กัญชา ≤15 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสาร Δ9-THC ขนาด 10 มก. กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานสาร สาร CBD ขนาด 600 มก. และกลุ่มที่ 3 ให้รับประทานยาหลอก พบว่าสาร Δ9-THC ทำให้อาการวิตกกังวล อาการเมา อาการทางจิต รวมทั้งภาวะง่วงเพิ่มขึ้น แต่อาการดังกล่าวกลับลดลงในกลุ่มที่ได้รับสาร CBD พบว่าสาร CBD มีผลกระตุ้นสมองบริเวณ limbic และ paralimbic ซึ่งมีผลลดอาการวิตกกังวล ในขณะที่สาร Δ9-THC มีผลกระตุ้นสมองบริเวณ frontal และ parietal ซึ่งมีผลเพิ่มอาการวิตกกังวล ทำให้สามารถสรุปได้ว่าสารจากกัญชามีผลต่อระบบประสาท โดยสาร Δ9-THC มีผลเพิ่มอาการวิตกกังวล และสาร CBD มีผลลดอาการวิตกกังวล

Arch Gen Psychiatry 2009;66(1):95 - 105