สาร 3,3’-diindolymethane มีผลให้เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ (HT-29 human colon cancer) ให้หยุดอยู่ในระยะ G1 และ G2/M

3,3’-diindolymethane (DIM) เป็นสารซึ่งผลิตได้ในกระเพาะอาหารหลังจากการับประทานบร๊อกโคลี่หรือผักในตระกูล cruciferous มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ (HT-29 human colon cancer) การศึกษาถึงกลไกการออกฤทธิ์ของสาร DIM ต่อวัฏจักรของเซลล์มะเร็ง HT-29 โดยทำการเลี้ยงเซลล์มะเร็ง HT-29 ซึ่งมีสาร DIM ผสมอยู่ในความเข้มข้นต่างๆ (0-30 μmol/L) วิเคราะห์วัฏจักรของเซลล์ (cell cycle) โดยการย้อมดีเอ็นเอด้วย propidium iodide และวัดด้วยวิธี flow cytometry และวิเคราะห์หา cyclin-dependent kinase (CDK) และ cell division cycle (CDC)2 ด้วยวิธี [3H]Thymidine incorporation assays, Westrenblot analysis, Immunoprecipitation และ in vitro  kinase assays

ผลการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นต์ของเซลล์ในระยะ G1 และ G2/M เพิ่มขึ้น และเปอร์เซนต์ของเซลล์ ในระยะ S ลดลงใน 12 ชั่วโมงหลังจากเซลล์ได้รับสาร DIM และมีการสังเคราะห์ดีเอ็นเอในเซลล์ลดลง นอกจากนี้สาร DIM ยังลดการทำงานของ CDK2 ลดระดับ phosphorylated retinoblastoma proteins (Rb) และ E2F-I และลดระดับโปรตีน cyclin A, DI และ CDK4 แต่เพิ่มระดับโปรตีน CDK inhibitors, p21cip/WAFI และ p27KIPI นอกจากนี้ยังว่า สาร DIM สามารถลดการทำงานของ CDC2 และลดระดับของ CDC25C phosphatase และ cyclin BI

จากผลการทดลองสรุปได้ว่าสาร DIM สามสรถยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ และเหนี่ยวนำเซลล์ให้หยุดอยู่ในระยะ G1 และ G2/M โดยการลดการทำงานของ CDK ในเซลล์

BMC Gastroenterology 2009; 9:39