ผลของใบบัวบกต่อปริมาณไขมันในหนูที่ชักนำให้เกิดความเครียด

การศึกษาผลของใบบัวบกต่อไขมันในหนูที่ชักนำให้เกิดความเครียด โดยแบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่1 ได้รับอาหารปกติ (ชุดควบคุม) กลุ่มที่2 ได้รับอาหารร่วมกับ 0.1% hydrogen peroxide (H2O2) กลุ่มที่ 3 ได้รับอาหารร่วมกับ 0.1% H2O2) และ 0.3% (w/w) สารสกัดเมทานอลจากใบบัวบก กลุ่มที่ 4 ได้รับอาหารร่วมกับ 0.1% H2O2) และ 5% (w/w) ผงใบบัวบก (มีสารประกอบฟีนอลลิกเทียบเท่ากับ 0.3% สารสกัดเมทานอลจากใบบัวบก) และกลุ่มที่ 5 ได้รับอาหารร่วมกับ 0.1% H2O2) และ 0.3% (w/w) α-tocopherol ทำการทดลองนาน 25 สัปดาห์ พบว่าทั้งสองกลุ่มที่ได้รับใบบัวบกมี HDL และคอเลสเตอรอลรวมสูงขึ้น LDL ไตรกลีเซอร์ไรด์ น้ำหนักตัวและตับลดลง โดยกลุ่มที่ได้รับผงใบบัวบกให้ผลดีกว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัด และไม่พบอาการผิดปกติที่อวัยวะภายในของหนูทุกกลุ่ม จากการวิเคราะห์องค์ประกอบในใบบัวบกพบว่าสารหลักเป็นกลุ่มสารประกอบฟีนอลลิก ได้แก่ catechin, quercetin และ rutin

J Food Sci. 2009; 74(2): H72-8