ผลของควันบุหรี่ต่อระบบบสืบพันธุ์

การทดลองในหนูเม้าท์เพศผู้ อายุ 6-8 สัปดาห์ โดยให้ได้รับควันบุหรี่โดยตรง (Mainstream, MS) และแบบโดยอ้อม (Sidestream, SS) ขนาด 3 มวน/วัน หรือ 16 มวน/วัน เป็นเวลา 14 วัน พบว่าเมื่อเทียบกับหนูปกติ ในกลุ่ม SS การเคลื่อนที่ของตัวอสุจิลดลง ในขณะที่กลุ่ม MS เกิดการแตกของสายดีเอ็นเอในตัวอสุจิ และทั้ง 2 กลุ่มมีลักษณะของตัวอสุจิที่ผิดปกติ และหลังการผสมพันธุ์พบว่า ในกลุ่ม SS การปฏิสนธิลดลง ในขณะที่กลุ่ม MS มีการปฏิสนธิลดลงร่วมกับความผิดปกติของพัฒนาการในตัวอ่อน ซึ่งผลดังกล่าวแปรผันตามปริมาณของควันบุหรี่ที่ได้รับ จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การได้รับควันบุหรี่ทั้งแบบโดยตรงหรือโดยอ้อม ลดโอกาสในการตั้งครรภ์และการให้กำเนิดตัวอ่อนที่มีสุขภาพดี

Toxicol Appl Pharmacol 2009;237(3):298 - 305