สารต้านอาการซึมเศร้าจากชะเอมจีน

การทดลอง Forced Swimming Test (FST) และ Tail Suspension Test (TST) ในหนูเม้าส์ ซึ่งเป็นการทดลองที่ใช้ในการประเมินฤทธิ์ต้านอาการซึมเศร้าของสารทดสอบ โดยใช้สาร liquiritin และ isoliquiritin จากชะเอมจีน (Glycyrrhiza uralensis  ) ขนาด 10, 20 และ 40 มก./กก. พบว่าที่ขนาดดังกล่าวสามารถทำให้หนูมีการเคลื่อนไหวได้หลังการให้เป็นเวลา 30 นาที ซึ่งฤทธิ์ของสารทั้ง 2 ไม่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง แต่มีการกระตุ้นสารสื่อประสาทชนิด monoamine ในบริเวณสมองหนู โดยเพิ่ม serotonin (5-HT) และ norepinephrine (NE) ใน hippocampus, hypothalamus และ cortex นอกจากนี้ สาร liquiritin และ isoliquiritin ยังมีผลลดอัตราส่วนของ 5-HIAA/5-HT (5-HIAA เป็น metabolite ของ 5-HT) ใน hippocampus, hypothalamus, cortex และลดการทำลาย 5-HT ซึ่งจากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการต้านอาการซึมเศร้าของสาร liquiritin และ isoliquiritin จากชะเอมจีน

Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2008;32(5):1179-84.