ผลของการดื่มกาแฟต่อการยับยั้งการรวมตัวของเกร็ดเลือดและการรวมตัวของฟีนอล

การศึกษาแบบ cross-over ในอาสาสมัคร 10 คน (ชาย 5 คน หญิง 5 คน) อายุ 24-35 ปี โดยให้อาสาสมัครดื่มกาแฟ 200 มิลลิตรที่มีปริมาณ caffeine 180 มิลลิกรัม หรือรับประทานแคปซูลที่มีสาร caffeine 180 มิลลิกรัม ร่วมกับน้ำ 200 มิลลิตร แล้วทำการเปรียบเทียบการรวมตัวเกร็ดเลือดก่อนดื่ม และหลังดื่มกาแฟเป็นเวลา 30 และ 60 นาที พบว่าการดื่มกาแฟลดการรวมตัวของเกร็ดเลือดที่ถูกกระตุ้นด้วยคอลลาเจนและกรด arachidonic และยังยับยั้งไม่ให้คอลลาเจนไปกระตุ้นการหลั่ง Thromboxane B2 ซึ่งการยับยั้งเหล่านี้ไม่พบในอาสาสมัครที่รับประทาน caffeine ในรูปของแคปซูล นอกจากนี้การดื่มกาแฟทำให้ความเข้มข้นของกรดฟีนอลิค (อยู่ในรูปอนุพันธ์ของ Glucoronate และ sulphate) กรดคาเฟอิคและปริมาณกรดฟีนอลิคเพิ่มสูงขึ้นจาก 0.3 ng/mg เป็น 2.4 ng/mg ผลยับยั้งการรวมตัวของเกร็ดเลือดของกาแฟ เนื่องมาจากสารประกอบฟีนอลิค ไม่เกี่ยวข้องกับสาร caffeine และทำให้การดื่มกาแฟอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกี่ยวกับการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ

British Journal of Nutrition 2008; 100: 1276-82