การรักษาฝ้าขาวในปากผู้ป่วยเอดส์ด้วยน้ำมะนาวฝรั่ง ชาชงตะไคร้และยาป้ายปาก gentian violet

การศึกษาแบบ randomized control trial ในผู้ป่วยเอดส์ 90 คน อายุน้อยกว่า 34 ปี ทั้งเพศชายและหญิง ที่ในปากเป็นฝ้าขาวที่เกิดจากเชื้อ Candida albicans   โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่มๆละ 30 คน กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ได้รับยาป้ายปากด้วย 0.5% Gentian violet aqueous วันละ 3 ครั้ง นาน 2-10 วัน กลุ่มที่ 2 ให้อมกลั้วปากด้วยน้ำมะนาวฝรั่งนาน 5 นาที แล้วค่อยกลืน จากนั้นให้หยดน้ำมะนาวฝรั่ง 2-3 หยด วันละ 3 ครั้ง/วัน นาน 10 วัน กลุ่มที่ 3 ให้ดื่มชาชงตะไคร้ (12.5 มล.ของตะไคร้แห้งแล้วผสมในน้ำเดือด 500 มล. ต้มนาน 10 นาที เมื่อเย็นแล้วให้แบ่งดื่ม 2 ครั้งๆ ละ 250 มล. นาน 10 วัน หลังสิ้นสุดการศึกษามีผู้ป่วย 82 คน ที่อยู่จนครบการศึกษา พบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมะนาวฝรั่ง และชาชงตะไคร้ สามารถรักษาอาการฝ้าขาวในปากได้ผลดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับ 0.5% gentian violet โดยที่กลุ่มที่ได้รับน้ำมะนาวฝรั่งได้ผลดีที่สุด การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าน้ำมะนาวฝรั่ง และชาชงตะไคร้มีศักยภาพในการรักษาฝ้าขาวในปากที่เกิดจากเชื้อ Candida abicans   ในผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปอีกเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้จำนวนคนที่ศึกษาน้อยไป

Phytomedicine 2009;16:118-24