ผลของชาเขียวต่อสารอนุมูลอิสระในผู้ชายออกกำลังกายแบบ weight-trained

การศึกษาผลของชาเขียวในอาสาสมัครเพศชายอายุระหว่าง 19-30 ปี จำนวน 14 คน ซึ่งออกกำลังกายแบบ weight-training อาสาสมัครทั้งหมดเคยผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และเคยใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย bench press โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุม ให้ดื่มน้ำปริมาณ 200 มล./ครั้ง, 3 ครั้ง/วัน (เช้า-กลางวัน-เย็น) เป็นเวลา 7 วัน กลุ่มทดลองให้ดื่มน้ำชาเขียวซึ่งเตรียมจากใบชาแห้งขนาด 10 มก. ชงกับน้ำร้อน (อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส) ในปริมาณ 200 มล./ครั้ง, 3ครั้ง/วัน (เช้า-กลางวัน-เย็น) เป็นเวลา 7 วัน ในตอนเช้าของวันที่ 8 ให้อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม ดื่มน้ำและชาเขียวปริมาณ 200 มล. โดยดื่มก่อนการออกกำลังกาย 1 ชม. ทำการเก็บตัวอย่างเลือดก่อนการออกกำลังกาย, หลังการออกกำลังกาย 1 นาที และ 15 นาที ตามลำดับ

จากการวิเคราะห์เลือดพบว่า ในกลุ่มควบคุม การออกกำลังกายไม่มีผลต่อค่า lipid hydroperoxide, thiobarbituric acid-reactive substances และค่า ferric reducing ability of plasma แต่มีผลลดระดับ glutathione นอกจากนี้การออกกำลังกายยังเพิ่มค่า creatine kinase, aspartate aminotransferase และ xanthine oxidase แต่ค่า hypoxanthine และ uric acid ไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับการวิเคราะห์เลือดในกลุ่มทดลองซึ่งดื่มน้ำชาเขียวพบว่า ชาเขียวช่วยลดความเข้มข้น lipid hydroperoxide หลังการออกกำลังกายและช่วยเพิ่มค่า polyphenol รวม, glutathione และ ferric reducing ability of plasma นอกจากนี้ชาเขียวยังยับยั้งการเพิ่มค่า creatine kinase และ xanthine oxidase ซึ่งเกิดจากการออกกำลังกายได้อย่างมีนัยสำคัญ และช่วยลดระดับ aspartate aminotransferase, hypoxanthine และ uric acid ก่อนและหลังการออกกำลังกาย

Nutrition 24 (2008)433-442