สารสกัดกระเทียมต้าน amyloid beta ในโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่มีพยาธิสภาพที่เกิดจากการสะสมของ amyloid plaques ในเซลล์สมอง และเส้นใยของสาร amyloid beta เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิด amyloid plaques ในสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ดังนั้นการป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ก็คือการป้องกันมิให้เกิดการรวมตัวของสาร amyloid beta หรือการสลายเส้นใยของ amyloid beta การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดน้ำของกระเทียม (ทั้งสดและน้ำต้มเดือด) ต่อการรวมตัวและและการสลายเส้นใยของสาร amyloid beta ในหลอดทดลอง ทำการวิเคราะห์การรวมตัวของเส้นใย amyloid beta ด้วยวิธี Thioflavin-T base fluorescence assay และ transmission electron microscopy และทดสอบผลต่อการสลายเส้นใย amyloid beta ด้วยวิธี SDS-polyacrylamide gel electrophoresis พบว่าสารสกัดน้ำของกระเทียมสดมีฤทธิ์ต้านการรวมตัวของสาร amyloid beta และสลายเส้นใยของ amyloid beta ในขณะที่สารสกัดน้ำต้มเดือดของกระเทียมมีฤทธิ์ต้านการรวมตัวของสาร amyloid beta แต่ไม่มีฤทธิ์สลายการรวมตัวของเส้นใย amyloid beta จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการบริโภคกระเทียมสามารถต้านการรวมตัวของสาร amyloid beta ในสมองของคนซึ่งสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้

Phytother Res 2009;23:111-5