สารสกัดบัวบกสามารถลดระดับ amyloid beta ในสมองส่วน hippocampus ของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์

การศึกษาของสารสกัดบัวบกในการลดระดับ amyloid beta ในสมองส่วน hippocampus ในหนูถีบจักรที่เหนี่ยวนำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ (PSAPP, mice Presenilin amyloid precursor protein) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงสั้น ระยะเวลาในการทดลอง 60-120 วัน ใช้สารสกัดบัวบกขนาด 2.5 และ 5.0 ก./กก./วัน ป้อนให้กับหนู PSAPP อายุ 60 วัน นาน 60-120 วัน ในขณะที่ช่วงยาวป้อนสารสกัดบัวบกนาน 240-300 วัน และเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่าสารสกัดบัวบกขนาด 2.5 และ 5.0 ก./กก./วัน ในช่วงยาว (240 วัน) สามารถลดระดับสาร amyloid beta 1-40 และ 1-42 ในสมองส่วน hippocampus ได้ แต่ไม่มีผลต่อสมองส่วน cortex อย่างไรก็ตามสารสกัดบัวบกที่ขนาด 5.0 ก./กก./วัน ในระยะเวลา 240 วัน สามารถลดพื้นที่ในการเกิด plaques ของสมองส่วน cortex ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และการศึกษาในหลอดทดลองในสมองของหนูพบว่าสารสกัดบัวบกขนาด 25 - 250 ไมโครกรัม มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และลดการเกิด lipid peroxidation และขนาด 2.5 - 20 ไมโครกรัมสามารถต้านการทำลาย DNA ของสมองได้ จากการศึกษาสรุปได้ว่าสารสกัดบัวบกสามารถลดระดับ amyloid beta ซึ่งจะทำให้เกิดพยาธิสภาพที่สมองลดน้อยลง และสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์

Phytother Res 2009;23:14-9