ฤทธิ์ต้านมะเร็งของโสม

สารสกัดน้ำจากโสม (Panax ginseng   C.A. Meyer) ความเข้มข้น 0.2 – 2 มก./มล. ทดสอบในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว U937 พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งเซลล์ของเซลล์มะเร็งได้ โดยลดจำนวนเซลล์และยับยั้ง cell viability สารสกัดมีผลเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์แบบ apoptosis ซึ่งมีกลไก คือ รบกวนการแบ่งเซลล์ในระยะ G1 phase เพิ่มการแสดงออกของยีนที่ทำให้เซลล์ตาย p53 และ p21 ลดการแสดงออกยีนที่ป้องกันการตายของเซลล์ คือ Bcl-2, Bcl-XL และ cIAP และกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ caspase-3 นอกจากนี้สารสกัดยังมีผลลดระดับของเอนไซม์ cyclooxygenase-2 (COX-2) และ inducible nitric oxide synthase (iNOS) และลดระดับของเอนไซม์ telomerase โดยยับยั้งการแสดงออกยีน human telomerase reverse transcriptase และ c-Myc สรุปได้ว่าผลต้านเซลล์มะเร็งของสารสกัดน้ำจากโสมเกิดจากกระบวนการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์

J Ethnopharmacol 2009;121:304-12