การดื่มกาแฟมาก ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำเอนไซม์ Cytochrom P450 1A2 (CYP 1A2)

เอนไซม์ Cytochrom P450 1A2 (CYP 1A2) มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระตุ้นสารก่อมะเร็ง เช่น สารในกลุ่ม heterocyclic amine, arylamines และ aflatoxin B1 การศึกษาผลของการดื่มกาแฟที่มีต่อการเหนี่ยวนำ CYP 1A2 ในอาสาสมัครทั้งชายและหญิงจำนวน 249 คน ซึ่งเป็นชาวเซอร์เบีย 100 คน และชาวสวีเดน 149 คน พบว่าในกลุ่มที่ดื่มกาแฟเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 3 ถ้วย มีผลทำให้การออกฤทธิ์ของ CYP 1A2 เพิ่มขึ้น ทั้งในชาวเซอร์เบีย และชาวสวีเดน เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมในการสูบบุหรี่ร่วมด้วย พบว่าในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ดื่มกาแฟเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 3 ถ้วย การออกฤทธิ์ของ CYP 1A2 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ดื่มกาแฟน้อยกว่า 3 ถ้วย/วัน เมื่อพิจารณาความแตกต่างของเชื้อชาติพบว่า ชาวสวีเดนที่สูบบุหรี่และดื่มกาแฟอย่างน้อย 3 ถ้วย/วัน มีการออกฤทธิ์ของ CYP 1A2 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่สูบบุหรี่และดื่มกาแฟน้อยกว่า 3 ถ้วย/วัน ในขณะที่ชาวเซอร์เบียที่สูบบุหรี่และดื่มกาแฟอย่างน้อย 3 ถ้วย/วัน การออกฤทธิ์ของ CYP 1A2 ไม่แตกต่างกับกลุ่มที่สูบบุหรี่และดื่มกาแฟน้อยกว่า 3 ถ้วย/วัน ซึ่งผลของการดื่มกาแฟปริมาณมากแล้วเหนี่ยวนำฤทธิ์ของ CYP 1A2 นี้ อาจมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ดื่มได้รับสาร polycyclic aromatic hydrocarbons ที่เกิดขึ้นระหว่างการคั่วเมล็ดกาแฟ ส่วนผลที่แตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างของเชื้อชาติต้องทำการศึกษาต่อไป

Eur J Clin Pharmcol 2008;64:381-5