การบริโภคอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองไม่ลดระดับ LDL ในผู้ที่สามารถสร้างสาร equol และผู้ไม่สามารถสร้างสาร equol ในลำไส้ได้

สาร equol คือสาร isoflavone ชนิดหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนมาจากสาร diadzein โดยแบคทีเรียในลำไส้ พบว่ามีคุณสมบัติเหมือน estrogen และมีส่วนช่วยในการรักษาภาวะวัยทอง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคเกี่ยวกับกระดูกของหญิงวัยหมดประจำเดือน แต่มีเพียงประชากร 1 ใน 3 เท่านั้นที่สามารถสร้างสาร equol โดยแบคทีเรียในลำไส้ได้ การศึกษาแบบ randomized, double-blind, placebo-controlled triple crossover dietary intervention trial ในอาสาสมัครที่ไม่บริโภคถั่วเหลืองจำนวน 91 คน และมีระดับความเข้มข้นคอเลสเตอรอลรวมในเลือดมากกว่า 5.5 mmol/L แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานอาหารสูตร (S) ซึ่งมีส่วนผสมของโปรตีนจากถั่วเหลือง (SP) 24 ก./วัน และสารสกัดไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง (ISOs) 70-80 มก./วัน กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานอาหารสูตร (SD) ซึ่งมีส่วนผสมของโปรตีนจากถั่วเหลือง (SP) 12 ก./วัน โปรตีนจากผลิตภัณฑ์นม 12 กรัม/วัน และสารสกัดไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง (ISOs) 70-80 มก./วัน กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มควบคุมให้รับประทานอาหารสูตร (D) ซึ่งมีส่วนผสมของโปรตีนจากผลิตภัณฑ์นม 24 ก./วัน และไม่มีส่วนผสมของสกัดไอโซฟลาโวน ให้รับประทานอาหารแต่ละสูตรนาน 6 สัปดาห์ และทำการเปลี่ยนกลุ่มจนครบนาน 18 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารสูตร S ที่มีส่วนผสมของโปรตีนและไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง ระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือดลดลง 3% และระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลง 3.5% และ 4% ในกลุ่มที่ได้รับอาหารสูตร SD และสูตร S ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับอาหารสูตร D (กลุ่มควบคุม) แต่ไม่พบความแตกต่างของระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL (Low Density Lipoprotein), คอเลสเตอรอลชนิด HDL (High Density Lypoportein) และอัตราส่วนระหว่างคอเลสเตอรอลรวม/คอเลสเตอรอลชนิด HDL ในอาสาสมัครทั้งหมด 91 คน มี 30 คน เป็นกลุ่มที่สามารถสร้างสาร equol ได้ ซึ่งจากการศึกษาก็ไม่พบความแตกต่างของระดับคอเลสเตอรอล และระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ระหว่างกลุ่มที่สร้าง และไม่สามารถสร้างสาร equol จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการบริโภคโปรตีนจากถั่วเหลือง 24 ก./วัน และสารสกัดไอโซฟลาโวน มีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลรวม และระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเล็กน้อย แต่ไม่สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL ได้

Am J Clin Nutr 2008;88:298-304