ผลของสาร EGCG จากชาเขียวกับการป้องกันโรคที่เกิดจากภูมิต้านทานทำลายตัวเอง(autoimmune)

ศึกษาผลของสาร epigallocatechin-3-gallate (EGCG) จากชาเขียวในการป้องกันการทำลายต่อมน้ำตาและต่อมน้ำลายของโรคโจเกรน (Sjogren’s syndrome) ที่เกิดจากภูมิต้านทานทำลายตัวเอง (autoimmune) โดยใช้การเปลี่ยนแปลงของต่อมน้ำลายของหนูถีบจักรที่เป็นเบาหวาน (non-obese diabetic mouse) เป็นรูปแบบของการศึกษา โดยแบ่งหนูเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 36 ตัว ได้แก่ กลุ่มที่ให้ดื่มน้ำที่ผสม EGCG 0.2% และกลุ่มควบคุมที่ดื่มน้ำอย่างเดียว ทำการตรวจเลือดและพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อของต่อมน้ำลาย (submandibular gland tissue) ที่ 8, 16 และ 22 สัปดาห์ พบว่าในกลุ่มที่ดื่มน้ำผสม EGCG 0.2% จะไม่มีผลต่อการกินอาหารและน้ำหนักตัว มีผลป้องกันและชะลอการเป็นเบาหวานโดยมีจำนวนหนูที่เป็นเบาหวานลดลง และทำให้อัตราการเกิดเบาหวาน (rate of onset of diabetes) ช้าลง ลดระดับของ total anti-nuclear antibody ในเลือด ลดการแทรกของเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟซัยท์ภายในต่อมน้ำลาย ลดการขยายตัวและยับยั้งการตายของเซลล์ของต่อมน้ำลาย นอกจากนี้มีผลลดระดับของ proliferating cell nuclear antigen (PCNA) และ Ki-67 สรุปได้ว่าสาร EGCG ในชาเขียวสามารถป้องกันโรคที่เกิดจากภูมิต้านทานบกพร่องที่ต่อมน้ำลายของหนูและลดระดับของ autoantibody ในเลือดได้ ซึ่งน่าจะมีศักยภาพในการช่วยชะลอหรือควบคุมอาการของ Sjogren’s syndrome ซึ่งเป็นกลุ่มอาการโรคทาง autoimmune ที่เกิดจากการที่มีเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟซัยท์เข้าไปแทรกอยู่ภายในต่อมน้ำตาและต่อมน้ำลายจำนวนมากในคนได้

Life Sciences 2008;83:581-8