สารต้านเชื้อมาลาเรียจากต้นทองโหลง

สารสกัดเอทิวอะซีเตทจากส่วนลำต้นของทองโหลง (Erythrina fusca  ) มีฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย (Plasmodium falciparum  ) และเมื่อนำมาแยกให้เป็นสารบริสุทธิ์ พบสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ 6 ชนิด คือ lupinifolin, citflavanone, erythrisenegalone, lonchocarpol A, liquiritigenin และ 8-prenyldaidzein ซึ่งสาร lonchocarpol A เป็นสารที่มีฤทธิ์ดีที่สุด โดยเมื่อนำมาทดสอบกับเชื้อที่ตอบสนองต่อยา และเชื้อที่ดื้อยา พบค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อได้ 50% (IC50) คือ 3.0 และ 1.6 มคก./มล. ตามลำดับ (เทียบกับยา chloroquine คือ 0.011 และ 0.17มคก./มล. ตามลำดับ และยา artemisinin คือ 0.005 และ 0.005 มคก./มล. ตามลำดับ) และเมื่อนำสารดังกล่าวมาทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ human diploid embryonic (MRC-5) พบค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ได้ 50% คือ 12.0 มคก./มล. (เทียบกับยา chloroquine คือ 18.5 มคก./มล. และยา artemisinin คือ 45.1 มคก./มล.)

J Nat Med 2008;62(2):217-20