ในกลุ่ม triterpenoids จากน้ำเต้ากับความเป็นพิษต่อเซลล์

สารในกลุ่ม triterpenoids จากน้ำเต้า (Lagenaria siceraria  ) ชนิด D:C-friedooleane-type triterpenes แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ human hepatoma SK-Hep 1 โดยมีสาร etoposide เป็น positive control ซึ่งมีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ได้ 50% (IC50) 2.2 มคก./มล. และหลังจากการนำสารในกลุ่ม triterpenoids ดังกล่าวมาแยกหาสารสำคัญพบว่า สาร 3 beta-O-(E)-coumaroyl-D:C-friedooleana-7,9(11)-dien-29-oic acid และสาร 20-epibryonolic acid แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ human hepatoma SK-Hep 1 อย่างชัดเจน โดยมีค่า IC50 4.8 และ 2.1 มคก./มล. ตามลำดับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็งต่อไป

Chem Pharm Bull 2008;56(3):385-8