ผลการปกป้องระบบประสาทของสารสกัดเอทานอลของผลส้มกุ้งต่อการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองของหนู

การศึกษาในหนูขาวเพศผู้ 60 ตัว แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 10 ตัว กลุ่มที่ 1-3 ต้องทำ sham operation คือการผ่าตัดเปิดเส้นเลือด carotid artery เพื่อใส่ลวดเข้าไปแต่ลวดยังไม่ได้ใส่ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่ม sham + vehicle คือกลุ่มที่ได้รับ 1% Tween 80 ในน้ำกลั่น นาน 30 วัน + sham operated กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่ม sham + ER-100 คือกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเอทานอลของผลส้มกุ้ง 100 มก./กก. ป้อนทางปากนาน 30 วัน + sham operated กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่ม sham + ER 200 คือกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเอทานอลของผลส้มกุ้ง 200 มก./กก. ป้อนทางปากนาน 30 วัน + sham operated กลุ่มที่ 4-6 ต้องเหนี่ยวนำให้เกิด middle cerebreal artery occlusion (MCAO) คือทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองส่วนกลางจนถึงสมองส่วนหน้า และมีผลให้เกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมอง กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่ม MCAO + vehicle คือกลุ่มที่ได้รับ 1% Tween 80 ในน้ำกลั่นนาน 30 วัน + MCAO กลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่ม MCAO + ER-100 คือกลุ่มที่ได้รับสารเอทานอลของผลส้มกุ้ง 100 มก./กก. ป้อนทางปากนาน 30 วัน + MCAO กลุ่มที่ 6 เป็นกลุ่ม MCAO + ER-200 คือกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเอทานอลของผลส้มกุ้ง 200 มก./กก. ป้อนทางปากนาน 30 วัน + MCAO พบว่าในกลุ่มที่ทำให้เกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมอง (กลุ่มที่ 4, 5, 6) ระดับ glutathione (GSH), glutathione peroxidase (GPx), glutathione reductase (GR) และ glutathione-S-transferase (GS+) ในสมองส่วน hippocampus และสมองส่วนหน้าลดลง และการทำงานของกล้ามเนื้อ (grip strength) ลดลง ในขณะที่ lactate dehydrogenase (LDH) ในเลือด และสารอนุมูลอิสระ thiobarbituric acid reactive substance (TBARS) ในสมองส่วน hippocampus และสมองส่วนหน้าเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ sham operation (กลุ่ม 1, 2, 3) นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเอทานอลของส้มกุ้งจะช่วยเพิ่มการทำงานของ grip strength เพิ่มระดับ GSH, GPx, GR และ GST ลดระดับ LDH ในเลือด และระดับ TBARS ในสมองส่วน hippocampus และสมองส่วนหน้า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับ MCAO และ vehicle group จากการศึกษานี้สรุปได้ว่าการป้องกันการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง โดยใช้สารสกัดเอทานอลจากผลส้มกุ้งระยะยาวนั้นช่วยส่งเสริมการต้านการเกิดออกซิเดชั่น ต้านการเกิดการอุดตันในเส้นเลือด ป้องกันการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองของหนูขาว และมีผลช่วยปกป้องระบบประสาทได้

Fundamental & Clinical Pharmacology 20008;22:305-14