ฤทธิ์ของชาดำและชาเขียวต่อเยื่อบุภายในหลอดเลือด

การศึกษาเปรียบเทียบผลของชาดำและชาเขียวต่อเยื่อบุภายในหลอดเลือด (endo - thelium) โดยศึกษาในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดวัว และ aortic rings ในหนูขาว พบว่า ชาดำและชาเขียวช่วยเพิ่มระดับการสังเคราะห์ nitric oxide ในเยื่อบุผนังหลอดเลือดวัวอย่างมีนัยสำคัญ และชาทั้ง 2 ชนิดมีผลต่อการขยายหลอดเลือด aortic rings ในหนูขาว นอกจากนี้การศึกษาในผู้หญิง 21 คน ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยให้ดื่มชาเขียวและชาดำชง 3 นาทีด้วยน้ำร้อนขนาด 500 มล. หลังจากนั้น 2 ชั่วโมงทำการวัดค่า flow-mediated dilation (FMD) (%) และค่า nitro-mediated dilation (NMD) (%) พบว่า ชาเขียวช่วยเพิ่มค่า FMD อย่างมีนัยสำคัญ จาก 5.4 ± 2.3 เป็น 10.2 ± 3.0 % และชาดำช่วยเพิ่มค่า FMD จาก 5.0 ± 2.6 เป็น 9.1 ± 3.6%ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่าชาทั้ง 2 ชนิดมีผลต่อค่า FMD ไม่แตกต่างกัน และพบว่ามีผลต่อค่าของ NMD ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย สรุปได้ว่าชาดำและชาเขียวมีฤทธิ์เสริมเยื่อบุภายในหลอดเลือดให้ดีขึ้นได้ดีเท่าเทียมกัน

British Journal of Nutrition (2008), 99, 863-868