ชาดำลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

การศึกษาแบบ randomized double-blind placebo-controlled study ในผู้ป่วยที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง (ระดับ total cholesterol และ LDL cholesterol มีค่าระหว่าง 4.65 – 6.72 และ 2.59 – 4.14 มิลลิโมล/ลิตร ตามลำดับ) จำนวน 47 คน สุ่มแบบอิสระแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม BTE จำนวน 25 คน (อายุเฉลี่ย 62.7 ± 1.4 ปี เป็นชาย 11 คน หญิง 14 คน) รับประทานยาเม็ดสารสกัดด้วยน้ำร้อนจากใบชาดำ (ชาผู่เอ๋อ) 2 เม็ดต่อครั้ง วันละ 3 ครั้ง ก่อนมื้ออาหาร (จะได้สารสกัดขนาด 333 มก./ครั้ง) และกลุ่มยาหลอก จำนวน 22 คน (อายุเฉลี่ย 62.9 ± 2.1 ปี เป็นชาย 10 คน หญิง 12 คน) รับประทานยาเม็ด dextrin ในขนาดและจำนวนครั้งเท่ากับกลุ่ม BTE ทั้งสองกลุ่มรับประทานยานาน 3 เดือน ติดตามผลทุก 1, 2 และ 3 เดือน และหลังจากหยุดยาอีก 1 เดือน พบว่า กลุ่ม BTE จะมีระดับ total cholesterol , LDL cholesterol และ triacylglycerol ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ 1 เดือน จนถึง 3 เดือนหลังการทดลอง และยังมีระดับลดลงเมื่อวัดผล 1 เดือนหลังจากหยุดรับประทานยาด้วย การวัดผล 3 เดือนหลังการทดลองมีร้อยละของผู้ป่วยที่ระดับ total cholesterol, LDL cholesterol และ triacylglycerol ลดลง 0.39, 0.40 และ 0.11 มิลลิโมล/ลิตร ซึ่งเป็นค่า threshold (ค่าต่ำสุดที่ยอมรับได้ว่าเป็นค่าที่ลดลง) เท่ากับ 8%, 9% และ 13% ตามลำดับ ลดลงเป็น 2 เท่าของค่า threshold คือ 0.78, 0.8 และ 0.22 มิลลิโมล/ลิตร เท่ากับ 14%, 14% และ 8% ตามลำดับ และลดลงมากกว่า 2 เท่าของค่า threshold เท่ากับ 3%, 2% และ 4% ตามลำดับ นอกจากนั้นสารสกัดจากชาดำยังช่วยลดน้ำหนักตัวด้วย ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของค่าทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีอื่นๆ และไม่พบผลข้างเคียง

Nutritional Research 2008;28:450-6