ฤทธิ์ยับยับยั้งการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในเซลล์ของสารโพลีฟีนอลจากชาผู่เอ๋อ

สารสกัดด้วยน้ำร้อนจากชาผู่เอ๋อ (1:50 w/v) นาน 5 นาที เมื่อนำมาทำให้แห้งแข็งด้วยความเย็น ผสมลงในส่วนประกอบของอาหารเลี้ยงเซลล์ พบว่า สามารถยับยั้งการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในเซลล์เพาะเลี้ยง Hep G2 cell ได้ 7 – 35% เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในเซลล์ของสารโพลีฟีนอลจากชา เรียงตามลำดับได้ดังนี้ gallocatechin > gallate > epigallocatechin gallate > epicatechin gallate > gallic acid > epigallocatechin > myricetin > quercetin > catechin > epicatechin ซึ่งจะเห็นได้ว่า catechins ที่มีโครงสร้างของ galloyl ที่ B ring หรือมี gallic acid moiety ในโครงสร้าง จะออกฤทธิ์ยับยั้งได้ดีกว่า

Food Chemistry 2008;111:67-71