ผลของสารกลุ่ม Polyphenols จากชาเขียวต่อเยื่อบุกระเพาะ

การเกิดมะเร็งในกระเพาะมีสาเหตุหนึ่งมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H. pylori) ซึ่งเชื้อดังกล่าวมีผลทำให้เซลล์เยื่อบุของกระเพาะอาหารมีการแบ่งตัวและตายอย่างรวดเร็ว การศึกษาผลของสารในกลุ่ม polyphenols ของชาเขียว (GTP) ในหนูถีบจักรประเภท Balb/c โดยให้ได้รับ 0.5% GTP ในน้ำดื่มติดต่อกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ แล้วบ่มเชื้อ H. pylori 108 cfu ในหนูเป็นเวลา 18 สัปดาห์ จากนั้นฉีดสาร bromodeoxyuridine (BrdU) 0.2 มก./กก. เข้าที่ช่องท้อง เพื่อเป็นสีย้อมเซลล์ที่เกิดขึ้น หลังจากนั้น 1 ชั่วโมง นำหนูมาฆ่า ตรวจสอบการแบ่งตัวและการตายของเซลล์ด้วยวิธี avidin-biotin complex โดยใช้ antiBrdU antibody ตามด้วยวิธี terminal uridine deoxynucleotide nick end-labeling (TUNEL) พบว่าในหนูกลุ่มควบคุม เชื้อ H. pylori ทำให้มีเซลล์ที่ติดสีย้อม BrdU (เซลล์แบ่งตัว) เพิ่มขึ้น การตายของเซลล์ทั้งในส่วน antrum และ corpus ของกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น ในขณะที่พบการแบ่งตัวของเซลล์ที่เพิ่มขึ้น ลดลง และไม่พบการตายของเซลล์ ในหนูกลุ่มที่ได้รับสาร GTP ทำให้สรุปได้ว่า GTP สามารถยับยั้งการเกิดมะเร็งที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ H. pylori

Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition 2007;40(2):108-15