ผลของสาร Chlorogenic acid ในกาแฟ ต่อการดูดซึมน้ำตาลกลูโคส

การทดลองทางคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 12 คน ที่ดื่มกาแฟสำเร็จรูปแบบใส่น้ำตาล ที่มีชื่อทางการค้าต่างกันหลายผลิตภัณฑ์ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณของสาร Chlorogenic acid สูง มีผลลดการดูดซึมน้ำตาลกลูโคส 6.9% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งได้รับน้ำตาลซูโคส 25 ก. ละลายในน้ำร้อน 400 มล. โดยที่กลุ่มทดลองจะได้รับน้ำตาลซูโคส 25 ก. และกาแฟสำเร็จรูป 10 ก. ละลายในน้ำร้อน 400 มล. นอกจากนี้ การทดลองในอาสาสมัครที่มีน้ำหนักเกินจำนวน 30 คนโดยให้ดื่มผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป ที่มีปริมาณของสาร Chlorogenic acid สูง เทียบกับกาแฟสำเร็จรูปธรรมดา วันละ 5 ถ้วย (กาแฟ 11 ก./วัน) เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าผลเฉลี่ยมวลรวมของร่างกายลดลง 5.4 และ 1.7 กก. ตามลำดับ สรุปได้ว่า การดื่มกาแฟสำเร็จรูปที่มีปริมาณของสาร Chlorogenic acid สูง มีผลต่อการดูดซึมและการนำน้ำตาลไปใช้ของร่างกาย และคาดว่ามีผลลดมวลและไขมันของร่างกาย

J Int Med Res 2007;35:900-8