ผลของสารสกัดจากส่วนเปลือกของกะทกรกฝรั่ง (Passiflora edulis edulis ) ต่อความดันโลหิต

การทดลองให้หนูขาวอายุ 6 สัปดาห์ ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จำนวน 24 ตัว ให้บริโภคสารสกัดจากเปลือกของกะทกรกฝรั่ง (PFP) ที่ขนาด 0, 10 หรือ 50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 8 สัปดาห์พบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัด PFP ขนาด 50 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มี systolic blood pressure ลดลง 12.3 มิลลิเมตรปรอท และระดับของ nitric oxide ในเลือดลดลง 65% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และการทดลองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงระดับ 1 หรือ 2 อายุระหว่าง 40 - 75 ปี จำนวน 30 คน โดยให้ได้รับสารสกัด PFP ขนาด 400 มิลลิกรัม/วัน และยาหลอกเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า systolic และ diastolic blood pressure ลดลง 30.9 ± 6.3 และ 24.6 ± 3.3 มิลลิเมตรปรอท ตามลำดับ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก และไม่พบรายงานความผิดปกติเนื่องจากการได้รับ PFP ซึ่งคาดว่ากลไกในการลดความดันดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการปรับระดับของ nitric oxide ในเลือด

Nutrition Research 2007;27(7):408-16