ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของหญ้าแพรกในหนูขาว

เมื่อป้อนสารสกัดน้ำต้นหญ้าแพรก ขนาด 250, 500 และ 1,000 มก./กก. นน.ตัว ครั้งเดียวให้กับหนูปกติ พบว่าสารสกัดน้ำต้นหญ้าแพรก ขนาด 500 มก./กก.นน.ตัว ให้ผลดีที่สุด คือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังป้อนสารสกัดน้ำต้นหญ้าแพรก 4 ชม. ได้ 31% ในหนูปกติ และสารสกัดน้ำของต้นหญ้าแพรกในขนาดเดียวกัน (500 มก./กก.นน.ตัว) สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาวที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิดปานกลางด้วย streptozotocin (Fasting blood glucose (FBG):120-250 มก./ดล.) ได้ 23% เมื่อทดสอบด้วยวิธี Glucose tolerance test ที่ 1 ชม. ซึ่งสารสกัดน้ำต้นหญ้าแพรก ขนาด 500 มก./กก.นน.ตัว มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีเทียบเท่ากับยามาตรฐาน tolbutamide 250 มก./กก.นน.ตัว ในขณะที่การป้อนสารสกัดน้ำต้นหญ้าแพรกขนาด 500 มก./กก.นน.ตัว วันละ 1 ครั้ง นาน 14 วัน ให้กับหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานอย่างรุนแรงด้วย streptozotocin (FBG > 250 มก./ดล.) พบว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือด (FBG) ได้ 59% และยังมีผลระดับน้ำตาลในปัสสาวะด้วย นอกจากนี้ระดับคอเลสเตอรอลรวม low density lipoprotein (LDL) และไตรกลีเซอไรด์ลดลง 35, 77 และ 29% ตามลำดับ ในขณะที่ high density lipoprotein (HDL) สูงขึ้น 18% ซึ่งจากผลการทดลองสรุปได้ว่า สารสกัดน้ำต้นหญ้าแพรกมีศักยภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือดทั้งหนูปกติ และหนูที่เป็นเบาหวาน

J Ethnopharmacol 2007;114:174-9