ผลป้องกันความเป็นพิษต่อหัวใจของเกากีฉ่าย

Doxorubicin เป็นสารที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง แต่มีผลข้างเคียงคือ เป็นพิษต่อหัวใจ จึงได้มีการศึกษาผลป้องกันความเป็นพิษต่อหัวใจของเกากีฉ่ายในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษด้วย doxorubicin โดยป้อนสารสกัดน้ำจากเกากีฉ่าย ขนาด 25 มก./กก. ให้หนูทุกวัน นาน 3 สัปดาห์จากนั้นจึงฉีด doxorubicin ขนาด 5 มก./กก เข้าทางหลอดเลือดดำของหนูในวันที่ 7, 14 และ 21 ของการทดลอง พบว่าหนูในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำจากเกากีฉ่ายก่อนให้ doxorubicin จะมีการตายลดลง น้ำหนักหัวใจ และอัตราส่วนของหัวใจต่อน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น มีภาวะน้ำในโพรงเยื่อบุช่องท้องลดลง อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น ระดับของ malondialdehyde เอนไซม์ creatine kinase และ aspartate aminotransferase ลดลง แต่ระดับของเอนไซม์ superoxide dismutase เพิ่มขึ้น เมื่อตรวจดูพยาธิสภาพของหัวใจ พบว่ากล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับหนูในกลุ่มที่ได้รับ doxorubicin อย่างเดียว นอกจากนี้สารสกัดน้ำจากเกากีฉ่ายยังไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์ต้านเนื้องอกของ doxorubicin เมื่อทดลองในเซลล์มะเร็ง lung carcinoma A549 แสดงว่าเกากีฉ่ายมีผลป้องกันหัวใจ และสามารถใช้ร่วมกับ doxorubicin ในการรักษามะเร็งได้

Phytother Res 2007;21:1020-4