ความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า และการดื่มกาแฟ กับการเสื่อมของรังไข่ในหญิงวัยเจริญพันธุ์

ผลสำรวจในผู้หญิงอายุ 22 – 49 ปี จำนวน 188 คน ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า หรือดื่มกาแฟโดยใช้ตัวชี้วัด 4 ตัวคือ ระดับของ antral follicle count (AFC) FSH (follicle stimulating hormone) inhibin B และ estradiol พบว่าผู้หญิงที่สูบบุหรี่มีระดับของ FSH เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลต่อระดับของ AFC inhibin B และ eatradiol ในขณะที่การดื่มเหล้าและการดื่มกาแฟไม่มีผลต่อตัวชี้วัดใดๆ และพบว่าการสูบบุหรี่ที่ทำให้ระดับของ FSH เพิ่มขึ้นนี้ จะแปรผันตามอายุของผู้สูบ โดยที่อายุ 30, 35, 40 และ 45 ปี จะมีค่าเฉลี่ย ของระดับ FSH 0.3, 1.3, 3.2 และ 6.9 mIU/mL ตามลำดับ ซึ่งการสูบบุหรี่ที่ทำให้ระดับของ FSH เพิ่มขึ้นนี้ อาจมีผลกับอัตราเร็วในการเกิด oocyte aresia (การเสื่อมของรังไข่ประเภทหนึ่ง) การเสื่อมของ follicle หรือการทำงานที่ผิดปกติของ hypothalamic-pituitory-ovarian axis

Human Reproduction 2007;22(4):1175-85