โพลีฟีนอลจากเมล็ดองุ่นลดการดื้อยาของเซลล์มะเร็ง

โพลีฟีนอลจากเมล็ดองุ่นสามารถลดภาวะดื้อยาของเซลล์มะเร็ง GBC-SD cell lines ต่อยา adriamycin ซึ่งเป็นยารักษามะเร็งได้ โดยพบว่าโพลีฟีนอลในความเข้มข้นที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์คือ 3 มคก./มล. และที่ความเข้มข้นที่เป็นพิษต่อเซลล์ต่ำคือ 6 มคก./มล. จะลดการแสดงออกของ P-glycoprotein, bcl-2 และยับยั้ง MDR1 mRNA และเพิ่มการสะสมของยา adriamycin ในเซลล์

Zhongguo Putong Waike Zazhi 2006;15(3):202-5