สาร isoflavones จากถั่วเหลืองสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลรวม และคอเลสเตอรอลชนิด LDL ได้

เป็นการศึกษาชนิด meta-analysis ที่รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย ชนิด clinical randomized controlled trials 11 การทดลอง ตั้งแต่ปีคศ.1990-2006 ซึ่งจากรวบรวมข้อมูลทั้งหมด สรุปได้ว่าสาร isoflavones จากถั่วเหลืองสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลรวมได้ 3.9 มก./ดล. หรือ 1.77% และสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL ได้ 5 มก./ดล. หรือ 3.58% แต่ไม่มีผลต่อระดับของคอเลสเตอรอลชนิด HDL และไตรกลีเซอไรด์ ในขณะที่โปรตีนจากถั่วเหลืองที่ไม่มี isoflavones สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL ได้ 3.9 มก./ดล. หรือ 2.77% ส่วนโปรตีนจากถั่วเหลืองที่มี isoflavones สูง สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL ได้ 7 มก./ดล. หรือ 4.98% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสามารถเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL ได้ 1.6 มก./ดล. หรือ 3.00% จากการศึกษาพบว่าการลดลงของคอเลส-เตอรอลชนิด LDL จะพบในกลุ่มที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมากกว่าในกลุ่มที่มีระดับคอเลส-เตอรอลปกติ

Am J Clin Nutr 2007;85:1148-56