ผลของโปรตีนจากถั่วเหลืองที่มีต่อปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูง

ให้ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง (ปริมาณ LDL ≥ 3.36 mmol/L) จำนวน 28 คน รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยโปรตีนจากสัตว์ เช่น เนื้อ ไก่ ไข่ และนมวัว เปรียบเทียบกับอาหารที่ประกอบด้วยโปรตีนจากถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่วเหลือง แป้งถั่วเหลือง และนมถั่วเหลือง นาน 6 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มมีค่าความดันเลือด การทำงานของเยื่อบุหลอดเลือด ปริมาณ total cholesterol, VLDL-cholesterol, triglyceride, apolipoprotein B และ C-reactive protein ไม่แตกต่างกัน ผู้ป่วยที่รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยโปรตีนจากนมถั่วเหลืองจะมีปริมาณของ LDL-cholesterol ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น และมีปริมาณของ HDL-cholesterol และ apolipoprotein A-I สูงขึ้นกว่ากลุ่มที่รับประทานอาหารประกอบด้วยโปรตีนจากถั่วเหลืองและแป้งถั่วเหลือง แสดงว่าการบริโภคอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากถั่วเหลือง และชนิดของโปรตีนจากสัตว์และถั่วเหลือง มีผลเล็กน้อยต่อปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูง

Am J Clin Nutr 2007;85:960-6