สารสกัดจากกระเจี๊ยบลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด

การทดสอบประสิทธิภาพในการลดระดับคอเลสเตอรอลของสารสกัดกระเจี๊ยบ (Hibiscus sabdariffa ) ในอาสาสมัครเพศชายและเพศหญิง อายุเฉลี่ย 18 - 75 ปี ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 175 - 327 มิลลิกรัม/เดซิลิตร โดยแบ่งกลุ่มทดลองเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับสารสกัดกระเจี๊ยบ 1 แคปซูล กลุ่มที่ 2 ได้รับสารสกัดกระเจี๊ยบ 2 แคปซูล และกลุ่มที่ 3 ได้รับสารสกัดกระเจี๊ยบ 3 แคปซูล ซึ่งแต่ละแคปซูลมีน้ำหนัก 500 มิลลิกรัม ประกอบด้วยสาร anthocyanins (20.1 ± 3.0 มิลลิกรัม) สาร flavovoids (10.0 ± 2.5 มิลลิกรัม) และสาร polyphenol (14.0 ± 2.8 มิลลิกรัม) เมื่อตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของอาสาสมัครก่อนทำการทดลอง และหลังจากการให้สารสกัด 2 และ 4 สัปดาห์ พบว่าระดับระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของอาสาสมัครในกลุ่มที่ 1 และ 2 ลดลงในสัปดาห์ที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งพบการลดลงดังกล่าวนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ในทุกกลุ่มการทดลอง ซึ่งผู้วิจัยสรุปว่าการได้รับสารสกัดกระเจี๊ยบ ขนาด 2 แคปซูล ร่วมกับมื้ออาหารเป็นเวลา 1 เดือน สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้

Nutrition Research 2007;27(3):140-5