สารสกัดหัวหญ้าแห้วหมูสามารถควบคุมน้ำหนักร่างกายในหนูที่เป็นโรคอ้วนได้

สารสกัดหัวแห้วหมูด้วยเฮกเซนเมื่อผสมลงในอาหารขนาด 45 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน หรือ 220 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน และให้หนูที่เป็นโรคอ้วน (Obese Zucker rats) กินนาน 60 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เป็นโรคอ้วนและให้กินอาหารสูตรควบคุมน้ำหนัก พบว่าน้ำหนักร่างกายของหนูที่กิน สารสกัดหัวแห้วหมูในขนาด 45 และ 220 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ลดลงทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมในเวลา 56 วัน (477.10 ± 7.74, 469.44 ± 10.75 และ 490.22 ± 10.16 กรัม ในหนูที่ได้รับสารสกัดหัวแห้วหมู 45, 220 มิลลิกรัม/วัน และกลุ่มควบคุมตามลำดับ) โดยที่ไม่มีความเป็นพิษต่อหนู โดยดูจากค่าชีวเคมีในเลือด และการทดสอบในหลอดทดลอง พบว่าสารสกัดหัวหญ้าแห้วหมูด้วยเฮกเซน ขนาด 250 ไมไครกรัม/มิลลิลิตร สามารถสลายเซลล์ไขมันได้ แสดงว่าสารสกัดหัวแห้วหมูมีผลต่อการลดน้ำหนัดของหนูที่เป็นโรคอ้วน โดยออกฤทธิ์กระตุ้นตัวรับ adrenergic ชนิด β3

Phytotherapy Research 2007;21:724-30