ฤทธิ์ป้องกันตับของสาร S-allyl cysteine จากกระเทียม

เมื่อฉีดสาร S-allyl cysteine จากที่แยกได้สารสกัดกระเทียม ขนาด 50-200 มก./กก. ให้แก่หนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับด้วยคาร์บอนเตตระคลอไรด์ พบว่าสาร S-allyl cysteine มีผลลดปริมาณของเอนไซม์ alanine transaminase (ALT) และ lactate dehydrogenase (LDH) ที่สูงขึ้นในเลือดได้ ทำให้ตับถูกทำลายน้อยลง นอกจากนี้ยังลดการเกิด lipid peroxidation โดยลดระดับของ malondialdehyde และ hepatic 4-hydroxy-2-nonenal แสดงว่า S-allyl cysteine มีผลปกป้องตับโดยการลดการเกิด oxidation

Free Radical Research 2007;41(4):489-97