ฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเส้นผมของสาร epigallocatechin-3-gallate (EGCG) จากชาเขียว

ศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเส้นผมของสาร EGCG จากชาเขียว โดยทดสอบในเซลล์เพาะเลี้ยง hair follicles และเซลล์ dermal papillas พบว่า EGCG ความเข้มข้น 0.1 และ1 μM มีผลเหนี่ยวนำให้เกิดการยืดของ hair follicles ได้ 123% และ 121.6% ตามลำดับ และที่ความเข้มข้น 5 μM จะเพิ่มการงอกของเส้นผมได้ 181.2% EGCG ที่ความเข้มข้น 0.1-0.5 μM มีผลเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์ dermal papillas โดยจะเพิ่มขบวนการ phosphorylation ของ Erk และ Akt ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของเซลล์ นอกจากนี้ยังเพิ่มปริมาณ Bcl-2 ซึ่งมีผลต้านการตายของเซลล์ และลดปริมาณของ Bax (ที่เหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์) ได้ สำหรับการทดสอบในอาสาสมัคร จำนวน 3 คน โดยการทา 10% EGCG ในเอทานอลลงบนหนังศีรษะทุกวัน ติดต่อกันนาน 4 วัน พบว่ามีผลเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์ dermal papillas เช่นเดียวกับในเซลล์เพาะเลี้ยง สรุปได้ว่า EGCG จากชาเขียวกระตุ้นการงอกของเส้นผมโดยการเพิ่มการแบ่งตัวและต้านการตายของเซลล์ dermal papillas

Phytomedicine 2007;14:551-5