ผลของการดื่มโกโก้ต่อระดับไขมันในร่างกาย

ในการศึกษาให้อาสาสมัครเพศชายที่มีระดับคอเลสเตอรอลปกติ และสูงเล็กน้อย จำนวน 25 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม ให้ดื่มน้ำตาล 12 ก. ต่อวัน และกลุ่มที่ดื่มโกโก้ 26 ก. ร่วมกับน้ำตาล 12 ก. ต่อวัน โดยดื่มทุกวันๆ ละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าในทั้ง 2 กลุ่ม มีความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ พลังงาน และสารอาหารที่ได้รับไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ดื่มโกโก้จะมีปริมาณของคอเลสเตอรอลชนิด HDL เพิ่มขึ้น 23.4% และเพิ่มมากกว่ากลุ่มควบคุม ขณะที่ปริมาณของคอเลสเตอรอลรวม VLDL LDL และ oxidized LDL ในทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน แต่การเกิด oxidation ของ LDL ในกลุ่มที่ดื่มโกโก้ จะลดลงกว่ากลุ่มควบคุม ปริมาณสาร dytyrosine ในปัสสาวะของกลุ่มที่ดื่มโกโก้ลดลง 23.6% แต่มีปริมาณของ catechin และ epicatechin เพิ่มขึ้น 8 และ 10 เท่า ตามลำดับ นอกจากนี้ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงค่าชีวเคมีในเลือด เช่น total bilirubin creatinine กรด uric glucose เอนไซม์ aspartate aminotransferase alanine aminotransferase เป็นต้น สรุปได้ว่าการดื่มโกโก้ทุกวันจะมีผลในการเพิ่มปริมาณ HDL และลดการเกิด oxidation ของ LDL ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากสาร polyphenolic ในโกโก้นั่นเอง

Am J Clin Nutr 2007;85:709-17