ฤทธิ์คุมกำเนิดของใบกรุงเขมา

เมื่อป้อนสารสกัดเมทานอลจากใบกรุงเขมา ขนาด 250 และ 450 มก./กก./วัน ให้แก่หนูถีบจักรเพศเมีย เป็นเวลา 21 วัน พบว่ามีฤทธิ์คุมกำเนิด โดยจะยืดระยะเวลาของวัฏจักรเป็นสัด (estrous cycle) ในขั้น diestrus ออกไป และทำให้จำนวนลูกหนูในครอกลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งลูกหนูจะมีการเจริญเติบโตเป็นปกติ แสดงว่าสารสกัดไม่มีผลทำให้แท้ง และเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวอ่อน นอกจากนี้สารสกัดยังมีผลต่อระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเป็นสัด โดยจะลดระดับของ luteinizing hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH) และ estradiol เพิ่มระดับของ prolactin แต่ไม่มีผลต่อ progesterone ในการทดสอบความเป็นพิษ พบว่าสารสกัดมีค่า LD50 เท่ากับ 7.3 ก./กก.

J Ethnopharmacol 2007;111:688-91