สาร Licorice Flavonoid Oil จากชะเอม มีผลในการลดน้ำหนัก โดยลดมวลของไขมันในกลุ่มตัวอย่างที่มีน้ำหนักเกิน

Licorice Flavonoid Oil (LFO) จากชะเอม (Glycyrrhiza glabra  ) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม polyphenol แบบ medium chain triglycerides (MCT) เคยมีรายงานถึงฤทธิ์ในการลดไขมันในร่างกายโดยขึ้นกับขนาดที่ใช้ ในการทดลองทางคลินิกครั้งนี้เป็นแบบ lacebo-controlled, double-blind เป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยในอาสาสมัครน้ำหนักเกิน ที่มีดัชนีมวลรวมของร่างกาย (BMI) 24-30 จำนวน 103 คน ได้รับ LFO ขนาด 300 mg/วัน พบว่าในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับ LFO จะมีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักก่อนเริ่มการทดลอง และจากการวัดไขมันของร่างกายพบว่าการที่น้ำหนักลดลงนี้สัมพันธ์กับการลดลงของไขมันในร่างกาย ระหว่างการทดลอง 12 สัปดาห์ ไม่พบความผิดปกติใดๆ ในอาสาสมัครจากการได้รับ LFO และมีการทดสอบความปลอดภัยของ LFO ในการทดลองทางคลินิกแบบ placebo-controlled, double-blind safty study ในอาสาสมัครน้ำหนักเกิน จำนวน 40 คน ให้ได้รับ LFO ขนาด 1800 mg/วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ซึ่งพบฤทธิ์ในการลดน้ำหนักในอาสาสมัครแต่ไม่พบความผิดปกติใดๆ ในระหว่างการทดลอง 4 สัปดาห์

Journal of Health Science 2006;52(6):672-83