ผลของสะระแหน่ญวนต่อระดับฮอร์โมนในผู้หญิงขนดก

การศึกษาในผู้ป่วยหญิงที่มีภาวะขนดก จำนวน 21 คน อายุระหว่าง 18-40 ปี (เฉลี่ย 22.2 ± 6.2 ปี มีระดับคะแนนขนดกอยู่ในช่วง 8-23 ผู้ป่วย 12 คน เป็นโรค polycystic ovary syndrome และอีก 9 คน มีภาวะขนดกโดยไม่รู้สาเหตุ ทุกคนได้รับการทดลองโดยต้องดื่มชาสะระแหน่ญวน ขนาด 250 มิลลิลิตร (แช่สะระแหน่ญวนขนาด 5 กรัม ในน้ำร้อน 250 มิลลิลิตร นาน 5 - 10 นาที) วันละ 2 ครั้ง นาน 5 วัน ในระยะที่มีการตกไข่ของรอบเดือน พบว่า หลังจาก 5 วันของการทดลอง ระดับฮอร์โมน free testoterone ลดลง (จาก 5.49 ± 2.94 เป็น 3.92 ± 2.80 pg/ml) และเพิ่มระดับฮอร์โมน luteinizing hormone (จาก 6.34 ± 4.53 เป็น 8.04 ± 5.14 mIU/ml) ฮอร์โมน follicle-stimulating hormone (จาก 4.56 ± 1.49 เป็น 5.36 ± 1.84 mIU/ml) และฮอร์โมน estradiol (จาก 46.50 ± 29.01 เป็น 63.43 ± 47.57 pg/ml) ค่าชีวเคมีในเลือดไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดเท่านั้นที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Phytother Res 2007;21:444-7