ฤทธิ์ลดกรดยูริคในเลือดของสารกลุ่ม lignans จากลูกใต้ใบ

ภาวะกรดยูริคในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคไขข้ออักเสบหรือโรคเกาต์ และเกี่ยวข้องกับโรคอื่นๆ เช่น ความดันโลหิตสูง ความผิดปกติของไต เป็นต้น จึงได้มีการทดลองผลจากลูกใต้ใบในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีภาวะกรดยูริคในเลือดสูงด้วย potassium oxonate และกรดยูริค โดยป้อนหนูขาวด้วยสารสกัดเมทานอลจากใบลูกใต้ใบ ขนาด 100, 200, 500 และ 1,000 มก./กก. นาน 7 วัน พบว่ากรดยูริคในเลือดหนูลดลง 57.08, 59.44, 77.47 และ 83.91% ตามลำดับ ให้ผลคล้ายกับยา allopurinol (50 มก./กก.), benzbromarone (50 มก./กก.) และ probenecid (200 มก./กก.) ซึ่งกรดยูริคในเลือดลดลง 82.19, 87.77 และ 69.10% ตามลำดับ และพบว่าสารออกฤทธิ์เป็นสารกลุ่ม lignans สกัดแยกได้จากส่วนสกัดด้วย n-hexane คือ phyllanthin และ hypophyllanthin สาร phyllanthin ขนาด 5, 10 และ 20 มก./กก. และ hypophyllanthin ขนาด 10 มก./กก. เมื่อฉีดเข้าช่องท้องหนูขาวสามารถลดกรดยูริคในเลือดได้ 66.45, 76.64 และ 82.57% และ 64.47% ตามลำดับ

Planta Med 2006;72:1262-7