ฤทธิ์ป้องกันการขาดเลือดมาเลี้ยงที่สมองของสาร ginsenoside จากรากโสมคน

ทำการศึกษาในหนูขาวเพศผู้พันธุ์วิสตาร์ โดยแบ่งหนูขาวออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มหนูที่ทำให้เกิดการขาดเลือดมาเลี้ยงที่สมองนาน 2 ชั่วโมง กลุ่มที่ 3, 4, 5 เป็นกลุ่มหนูที่ได้รับ ginsenoside ขนาด 5, 10, 20 มก./กก. ป้อนให้ทางปากวันละ 1 ครั้ง ทุกวันนาน 7 วัน ก่อนที่จะทำให้หนูเกิดอาการขาดเลือดมาเลี้ยงที่สมองนาน 2 ชั่วโมง และให้เลือดกลับไป (reperfusion) ภายใน 2 ชั่วโมง พบว่าในกลุ่มที่ได้รับสาร ginsenoside ทั้งสามกลุ่ม ปริมาณสาร malondiadehyde (MDA) ในสมองจะลดลง และการทำงาน ของเอนไซม์ superoxide dimutase (SOD) และ glutathion peroxidase (GSH-Px) ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มหนูที่ทำให้ขาดเลือดมาเลี้ยงที่สมองแต่ไม่ได้รับสาร ginsenoside ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าสาร ginsenoside จากรากโสมคนสามารถป้องกันการขาดเลือดมาเลี้ยงที่สมองได้

Biol Pharm Bull 2006;29(12):2502-5