สาร Naphthoquinone esters จากทองพันชั่งต้านเนื้องอก

สาร rhinacanthins-C, N และ Q เป็นสารในกลุ่ม naphthoquinone esters ซึ่งสกัดแยกได้จากรากของทองพันชั่ง มีคุณสมบัติละลายในของเหลวได้น้อย ทำให้สารเข้าสู่เซลล์ได้น้อย จึงถูกทำให้อยู่ในรูปของ liposome และศึกษาคุณสมบัติต้านเนื้องอก พบว่าสารทั้ง 3 ชนิดในรูป liposome ออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง HeLaS3 cells ได้ดีมาก ความเข้มข้นของสารที่ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งได้ 50% เมื่อเซลล์สัมผัสกับสารนาน 24, 48 และ 72 ชั่วโมง เท่ากับ 32, 17 และ 70 ไมโครโมล; 19, 17 และ 52 ไมโครโมล; 2.7, 2.0 และ 5.0 ไมโครโมล ตามลำดับ นอกจากนี้ยังไปกดการเจริญเติบโตของเนื้องอก Meth-A sarcoma cells ในหนูถีบจักรที่ป้อนสารทั้ง 3 ชนิดนี้ ขนาด 5 มก./กก./วัน นาน 10 วัน ระยะเวลาการมีชีวิตรอดเท่ากับ 43, 45 และ 41 วัน ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับการรักษาที่มีชีวิตรอดเพียง 32 วันเท่านั้น สาร rhinacanthins-N ในรูป liposome ออกฤทธิ์ดีที่สุด

Biol Pharm Bull 2006;29(11):2279-83