ถั่วเหลืองช่วยลดความดันโลหิตในสตรี

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารจากถั่วเหลือง และความดันโลหิตหลังจากรับประทานถั่วเหลืองมาแล้ว 2-3 ปี ในสตรีอายุ 40-70 ปี ที่รับประทานถั่วเหลืองเป็นประจำ จำนวน 45,694 ราย ไม่มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือโรคหลอดเลือดและหัวใจ พบว่าการรับประทานโปรตีนจากถั่วเหลืองมีความสัมพันธ์ตรงข้ามกับทั้งความดันโลหิตตัวบน และความดันโลหิตตัวล่าง ในสตรีที่รับประทานโปรตีนจากถั่วเหลือง ณ 25 ก./วัน จะมีค่าความดันโลหิตตัวบนและความดันโลหิตตัวล่างลดลง 1.9 และ 0.9 มม.ปรอท ตามลำดับ ลดลงมากกว่าสตรีที่รับประทานโปรตีนจากถั่วเหลือง < 25 ก./วัน และจะเห็นผลดังกล่าวชัดเจนมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น สตรีอายุ > 60 ปี จะมีค่าความดันโลหิตตัวบน และตัวล่างลดลง 4.9 และ 2.2 มม.ปรอท แสดงว่าการรับประทานถั่วเหลืองเป็นประจำจะมีผลช่วยลดความดันโลหิต โดยเฉพาะในสตรีสูงอายุ

(Am J Clin Nutr 2005;81(5):1012-7)